Found on my Mac: Stitch Van Project

Stitch_concept2_IMG_9957Stitch_concept_IMG_99560301AV_10022DZ0301AV_10087DZ0301AV_10086DZinsideback0301AV_10068DZ0301AV_10094DZ0301AV_10059DZDSC01380DSC01384